ฝึกอบรมและสัมมนา

"บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขทะเบียนที่ 63-004 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการทำงานให้ปลอดภัย ปลอดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยยึดถือแนวนโยบายที่ว่า "ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust" ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ประกอบกิจการ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราให้บริการ"

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational, Health & Safety)           

  > หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - Safety Officer
   RCS20201 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร - Safety Officer at Management Level
  RCS20202 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน - Safety Officer at Supervisor Level
  > RCS20203 - หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - SHE Committee
  > RCS20204 - หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่ - Safety training for general & new employee
  > หลักสูตร เทคนิคด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  RCS20205 - การขับขี่และดูแลรักษารถ Forklift อย่างถูกต้องและปลอดภัย - Forklift safe driving
  RCS20206 - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ตามกฏหมาย - Hearing conservation
  RCS20207 - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - Electrical safety
  RCS20208 - การยศาสตร์ในสถานที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย - Ergonomic workplace
  RCS20209 - เทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน - Sacaffolding management
  RCS20210 - เทคนิคการจัดทำระบบล็อค แขวนป้ายเตือนและการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย - Lockout Tagout
  RCS20211 - การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง - Hazard identification and risk assesment
  RCS20212 - การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Hazop studied
  RCS20213 - การบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ระบบใบอนุญาตทำงาน - Permit to work management
  RCS20214 - ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร เครื่องมือชนิดพกพาและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย - Machine safety
  RCS20215 - ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงรักษา - Safety for maintenace work
  RCS20216 - ความปลอดภัยในการทำงานในโรงพยาบาล - Safety for hospital
  RCS20217 - ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคการเกษตร
  RCS20218 - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ - First aid and CPR
  > หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นและอุปกรณ์ประกอบการยก
  RCS20219 - ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ชนิดอื่นๆ - Crane operator for Overhead crane
  RCS20220 - ผู้บังคับปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น - Crane operator for Tower, Mobile and Ship crane
  RCS20221 - ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ - Crane operation for Signal & Rigger
  RCS20222 - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น - Crane controller
  RCS20223 - การอบรมทบทวนความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น - Crane operation refresher training
  > หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
  RCS20224 - การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย - Hazardous chemical management laws
 

RCS20225 - ความปลอดภัยในการใช้งาน การจัดเก็บและการตอบสนองต่อสถวะฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล - Hazardous chemical safety    

                handling and Emergency response

  RCS20226 - การบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย - Hazardous chemical management for W/H
  > หลักสูตร การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  RCS20227 - กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง - Construction laws
  RCS20228 - ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง - Work at height
  RCS20229 - การบริหารจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างเชิงรุก - Safety management proactive for Construction 
  RCS20230 - การบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ผู้รับเหมาโครงการ - Safety management for Project contactor
  RCS20231 - การบริหารกิจกรรมความปลอดภัยผู้รับเหมาแบบมีส่วนร่วม - Safety management for Contractor engage
  > หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาภาวะผู้นำด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  RCS20232 - จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน - Safety awareness
  RCS20233 - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน - Behavior Base Safety
  RCS20234 - บทบาทหัวหน้างานกับภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย - Supervisor vs Safety leadership
  RCS20235 - การสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง - Safety leadership
  RCS20236 - กลยุทธ์การตรวจความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน - Safety inspection strategy for Supervisor
   
 

หลักสูตร ระบบมาตรฐานคุณภาพ, สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (QMS, EMS, OSHSAS Management)

  > ระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO9001
  RCS20237 - หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015 - Understanding for ISO9001:2015 Requirement 
  RCS20238 - หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 - ISO9001:2015 Internal Auditor
 

RCS20239 - หลักสูตร เทคนิคการเตรียมเอกสาร สำหรับการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 Guideline for ISO9001:2015 Document

                preparation

  RCS20240 - หลักสูตร การเป็น QMR อย่างมืออาชีพ - Professional QMR.
  RCS20241 - หลักสูตร การเป็น DCC อย่างมืออาชีพ - Professional DCC.
  > ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
  RCS20242 - หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 - Understanding for ISO14001:2015 Requirement
  RCS20243 - หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 - ISO14001:2015 Internal Auditor
 

RCS20244 - หลักสูตร การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุง - Environmental Aspect Identification & Evaluation for

                Continual Improvement

  RCS20245 - หลักสูตร การตรวจเฉพาะด้านการควบคุมกระบวนการ และแผนฉุกเฉิน - Pure Operation Control and Emergency Audit for EMS
  RCS20246 - หลักสูตร จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม - Environment Awareness
  > ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
 

RCS20247 - หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน TIS/OSHSAS 18001 - Understanding for TIS/OSHSAS

                18001 Requirement

  RCS20248 - หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน TIS/OSHSAS 18001 - TIS/OSHSAS 18001 Internal Auditor
 

RCS20249 - หลักสูตร ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001 - Understanding for ISO 45001 Requirement

  RCS20250 - หลักสูตร การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 45001 - ISO 45001 Internal Auditor

 

Visitors: 43,732