หลักสูตรอบรม

ความปลอดภัย

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงานระดับบริหาร
(จป.บริหาร)

See more >

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(จป.หัวหน้างาน)

See more >

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(คปอ.)

See more >

หลักสูตร ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่

See more >

หลักสูตร การล็อกและแขวนป้ายเตือน

เพื่อการตัดแยกพลังงาน
(LOCK OUT/TAG OUT - LOTO)

See more >

หลักสูตร การสร้างเสริมจิตสำนึก

ความปลอดภัยในการทำงาน

See more >

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน

และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมก่อสร้าง การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า
"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


ตรวจสอบ ทดสอบ

และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตรวจสอบ ทดสอบ
และบำรุงรักษา

ระบบปั้มสูบน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบ ทดสอบ
และสอบเทียบ
Gas detector

ตรวจสอบ ทดสอบ
ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Visitors: 45,060