หลักสูตร การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทางานและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่าลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทางาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน จึงมีการนาหลักการจัดการด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เข้ามาปรับใช้ในสถานที่ทางานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทางาน ลดข้อผิดพลาด เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการพัฒนาความปลอดภัยในการทางาน

 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการทางานและการออกแบบสถานีงานเพื่อความปลอดภัยฯ
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและวิเคราะห์ปัญหาตามหลักการเกี่ยวกับการยศาสตร์และนาไปประยุกต์ใช้ในงานได้
 • ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์
 
เนื้อหาหลักสูตร 
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์ 
 • ความเสี่ยงและดัชนีทางด้านการยศาสตร์ 
 • โครงสร้างการบริหารจัดการงานด้านการยศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การค้นหาปัญหาด้านการยศาสตร์ 
 • โรคจากการทางาน และการบริหารร่างกาย เพื่อป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์
 • หลักการประเมิน / วิเคราะห์ปัญหาด้านการยศาตร์ 
 • การประเมินเบื้องต้นและการอธิบายผล 
 • การประเมินตามลักษณะงานและการอธิบายผล 
 • การปรับปรุงสถานีงานและการควบคุมปัญหาการยศาสตร์ 
 • กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ
 
การดำเนินการ
 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการยศาสตร์
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)
 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิศวกรควบคุมการผลิต ออกแบบ อุตสาหการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน นักอาชีวอนามัย พยาบาลประจาบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานทางด้านการยศาสตร์หัวหน้างาน และพนักงานที่ทางานอยู่ในกระบวนการผลิตและสานักงานที่ต้องมีการทางานในท่า ทางซ้าๆ กับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่เหมาะสม 
 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด
 
หมายเหตุ
 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 
Visitors: 44,575