จป.หัวหน้างาน ผู้นำด้านความปลอดภัยในหน่วยงาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน - จป.หัวหน้างาน 

หลักการและเหตุผล

       พนักงานระดับหัวหน้างาน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการกำกับ ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และทราบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะควบคุมดูแลการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว อีกบทบาทหน้าที่คือการจัดการงานด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานด้วย กระทรวงแรงงานจึงได้ออกกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานดังกล่าวได้รับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

       กรณีที่หากหัวหน้างานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยแล้ว อาจส่งผลให้การดำเนินงานรวมถึงการผลิตไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 
วัตถุประสงค์
 • ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าทราบถึง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 • กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 
 
เนื้อหาหลักสูตร 

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

 • การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 

 

 
การดำเนินการ
 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (09.00 - 16.30 น.)
 • กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับหัวหน้างาน

      (หัวหน้างาน หมายถึง  ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ)

 • (ลูกจ้างระดับบริหาร หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม)
 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด

 

 

หมายเหตุ
 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,574