Lock out / Tag out - LOTO การควบคุมพลังงานอันตราย การล็อค แขวนป้ายเตือนและการตัดแยกพลังงาน

หลักสูตร การล็อค การแขวนป้ายเตือนและการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย - Lockout/Tagout and Energy Isolation หรือ LOTO

หลักการและเหตุผล

          ระบบล็อค ระบบป้ายเตือนและการตัดแยกพลังงาน เป็นระบบที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี ก๊าซ และน้ำมัน หรือโรงงานอื่นๆ ที่มีอุปกรณ์หรือสถานที่ทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในเขตกระบวนการผลิต ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องสัมผัสกับพลังงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือความดันที่เกิดจากความร้อน ความเย็นหรือมีสารเคมีชนิดต่างๆ ที่มีการต่อเชื่อมกับระบบการส่งถ่ายของเหลวหรือก๊าซผ่านทางท่อ ซึ่งต้องอาศัยระบบความดันจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นต้นกำเนิดของพลังงาน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องมีการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของระบบการล็อค ระบบป้ายเตือนและการตัดแยก ซึ่งเป็นระบบที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะเสริมหรือสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

          ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน OHSA ได้กล่าวไว้ว่า หลักในระบบการควบคุมอันตรายจากแหล่งพลังงานตามข้อกำหนด 29 CFR 1910.147. กำหนดว่าผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในแหล่งที่เสี่ยงอันตรายจากแหล่งพลังงานต้องมีระบบการควบคุมอันตรายจากแหล่งกำเนิด หลังจากชี้บ่งอันตรายและประเมินสภาพงานอันตรายที่มีความเสี่ยง หรือเป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานระหว่างการตรวจสอบ ทดสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ดังนั้นระบบทั้งสามระบบจึงเป็นหลักในการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงานได้

 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ต้องสัมผัสแหล่งพลังงาน
 • เพื่อให้ทราบข้อกำหนด OSHA และข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงกฎหมายในต่าง ประเทศที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอันตรายจากแหล่งพลังงาน
 • เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดจาก การสัมผัสแหล่งพลังงาน
 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ Lock out Tag out เช่น กุญแจ (key lock) ป้ายเตือน (Tag) ตู้ควบคุม (Lock box)
 • เพื่อให้ทราบขั้นตอน วิธีการตัดแยกอุปกรณ์ การปลดปล่อย พลังงานและการ Lock out อุปกรณ์
 • เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อต้องปฏิบัติงาน ที่อาจได้รับอันตรายจากแหล่งพลังงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อฝึกอบรม

 • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Lock out/Tag out
 • ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Lock out/Tag out
 • อันตรายจากแหล่งกำเนิดพลังงานต่างๆ
 • หลักการจัดการเกี่ยวกับระบบ Lock out/Tag out และการนำไปใช้งาน
 • การประเมินและควบคุมความเสี่ยงโดยใช้ระบบ LOTO
 • หลักการตัดแยกระบบและแหล่งกำเนิดพลังงาน
 • การกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ LOTO
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ Lock out/Tag out
 • วิธีการนำเอาระบบ LOTO ไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะ ต่างๆ และการกำหนดวิธีปฏิบัติ (LOTO Procedure)
 
สาธิตหรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการล๊อคและการแขวนป้ายเตือน
 
 
การดำเนินการ
 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้มีประการณ์ด้านการประยุกต์ใช้และตรวจประเมินการจัดทำระบบ Lock Out/Tag Out
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (08.30 - 16.45 น.) 

  หมายเหตุ : สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการนำระบบ LOTO มาใช้งานแต่ยังไม่เคยทำอาจใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

 • กลุ่มเป้าหมาย : 

      › ผ้คูวบคมุงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

      › พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการงานซ่อมบำรุง พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตและพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ

        การติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องจักร

      › ผู้รับเหมาโครงการซ่อมบำรุงรักษา

 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด
 
 
หมายเหตุ
 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,575