หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) คปอ.

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - คปอ. 

กำหนดการฝึกอบรม

        การฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มีกำหนดระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีฝึกอบรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

หลักการและเหตุผล

       คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นกลุ่มบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากฝ่ายลูกจ้างและแต่งตั้งโดยนายจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนด และที่สำคัญคณะกรรมการฯ ที่มีหน้าที่ในการผลักดันให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำเร็จลุล่วงตามที่ได้กำหนดนโยบายไว้ รวมถึงการประสานงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

       ดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จึงจำเป็นที่จะต้องผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับและส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทราบถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

  

เนื้อหาหลักสูตร 

หมวดวิชาที่ 1  การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยฯ
 • การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

 

หมวดวิชาที่ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  ได้แก่

 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ  พ.ศ.  2549
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง  

 

หมวดวิชาที่ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ  สภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ได้แก่

 • การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
 • การสำรวจความปลอดภัย
 • การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
 • การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 • การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • การประชุมและการติดตามงาน การดำเนินการ
 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (09.00 - 16.00 น.)
 • กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ
 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด

หมายเหตุ
 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,574