จป.บริหาร บริหารความปลอดภัยใส่ใจพนักงาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร - จป.บริหาร

หลักการและเหตุผล

      การบริหารจัดการงานความปลอดภัยในสถานประกอบการจะสำเร็จและบังเกิดผลอย่างจริงจังนั้น ในขั้นแรกจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารขององค์กรหรืออีกนัยหนึ่งผู้บริหารซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการทำงานนั้นจะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ 

      ทั้งนี้เมื่อผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่องานความปลอดภัยแล้ว ย่อมทำให้พนักงานระดับรองลงมามีทัศนคติและความรับผิดชอบที่คล้อยตาม อันจะเป็นผลพลอยให้พนักงานภายในองค์กรได้ปฏิบัติตามอีกด้วย เพราะความสำคัญของผู้บริหารต่อความสำเร็จในการบริหารงานความปลอดภัยดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้ออกกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และต้องจัดให้ผู้บริหารดังกล่าวได้รับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

      การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมแนวความคิดด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ นอกจากนี้จะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการ อันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการบริหารงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรและการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารนั้น ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย


 
วัตถุประสงค์ (Objective)
 • ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องของการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะ จป.บริหาร
 • ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร ในฐานะ จป.บริหาร ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร
 • ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวคิดของการจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานในดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยในองค์กร
 
เนื้อหาหลักสูตร
หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (3 ชั่วโมง)
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

 

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (3 ชั่วโมง)
 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

 

หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (6 ชั่วโมง)  

 • แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
 • ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของมาตรฐานประเทศไทย และสากล
 • การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

 

การดำเนินการ

 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (08.00 - 16.30 น.)
 • กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับบริหาร/ผู้บริหารสถานประกอบการ
 • (ลูกจ้างระดับบริหาร หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม)
 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด

 หมายเหตุ

 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 038 110 130, 092 952 8929
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

 

 

FAQ

 

 • จป.บริหาร คือใคร

 

 • กิจการหรือภาคธุรกิจใดบ้างที่ต้องมี จป.บริหาร

 
 • จป.บริหาร มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายฯ อย่างไร

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 45,061