การขับขี่และบำรุงรักษารถ Forklift อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การขับขี่และบำรุงรักษารถ Forklift อย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักการและเหตุผล (Principles of Course)

          “ รถฟอร์คลิฟท์ ” ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ขนส่งและบริการ ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถฟอร์คลิฟท์ จึงต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ส่วนต่างๆ ของรถฟอร์คลิฟท์ เทคนิคการขับรถให้ถูกวิธีและปลอดภัย หลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ ให้ถูกวิธี ป้องกันรถเสียกะทันหัน (Break Down) และลดอุบัติเหตุในการทำงาน

          ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมการขับรถ FORKLIFT ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก

 
วัตถุประสงค์ (Objective)
 • เพื่อเสริมทักษะการขับรถ FORKLIFT  ให้ถูกวิธีและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ และสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษาก่อนใช้งานได้ 
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)

ภาคทฤษฎี

 • ความรู้ทั่วไปและส่วนประกอบเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์
 • ความมั่นคงในการรับน้ำหนักรถของฟอร์คลิฟท์

        - ดีเซล, แก๊สโซลีน, ก๊าซแอลพีจี (LPG) และไฟฟ้า

        - หลักการทำงานและการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จ

 • การตรวจเช็ครถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน ( บรรยาย, ดูวีดีโอ)
 • เทคนิคการขับและการเคลื่อนย้ายสินค้า (บรรยาย , ดูวีดีโอ)
 • กฎระเบียบความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร

ทดสอบภาคปฏิบัติ

        - การตรวจเช็ครถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งานประจำวัน

        - ทดสอบการขับรถฟอร์คลิฟท์เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นรายบุคคล

 • การประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงในพื้นที่ทำงาน
 • ความปลอดภัยในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์
 • กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ (บรรยาย, ดูวีดีโอ)
 
การดำเนินการ
 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)
 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีหน้าที่ในการขับขี่รถยก (FORKLIFT)
 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด
 
 หมายเหตุ
 
 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,575