อบรมความปลอดภัย

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขทะเบียนที่ 63-004

โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการทำงานให้ปลอดภัย ปลอดจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน โดยยึดถือแนวนโยบายที่ว่า "ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"

ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ประกอบกิจการ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราให้บริการ"

บ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุและอุบัติการณ์

หลักสูตร การขับและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

หลักสูตร เสริมสร้างภาวะผู้นำด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

บ

หลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคการค้นหาอันตราย Hazop Studies

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครี่องจักรกล

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

บ

หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอันตราย

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตร 5 ส. เพื่อความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


Visitors: 44,574