หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามกฏหมาย

หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามกฏหมาย

หลักการและเหตุผล

          จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบ กิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินใน สถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่สภาวะการทำงานใน สถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงาน  8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและลดอันตรายและผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและสภาพแวดล้อม ภายในสถานประกอบการ ซึ่งภายในประกาศกรมฯ นี้ยังได้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้า ระวังเสียงดัง การเฝ้าระวังการได้ยิน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่สถานประกอบการต้องจัดทำ

          โดยรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและเป็นเทคนิคหรือวิธีการเฉพาะ ทำให้ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการฯ อาจเกิดความไม่เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายและวิธีการที่ประกาศกรมฯ กำหนดขึ้น ทั้งยังต้อง จัดหามาตรการควบคุมเสียงดังที่จะเหมาะสมกับสถานประกอบการหรือโรงงานของตัวเองอีก ทาง บริษัท อาร์ซีเอสฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมและ สัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในสถานประกอบการ (ตามกฎหมาย) ” นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมี ความรู้ และเข้าใจ สามารถนำเนื้อหาและรายละเอียดไปจัดทำโครงการ อนุรักษ์การได้ยิน และมาตรการควบคุมเสียงดังได้อย่างถูกต้อง ตรงตามที่กฎหมายกำหนด

 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อให้สามารถจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกวิธี
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการป้องกนอันตราย เกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมไปใช้ในโรงงานของตนเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้
 
เนื้อหาหลักสูตร 
 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
 • ความรู้เกี่ยวกับเสียง กายวิภาคศาสตร์ของหู และกลไกการได้ยิน  
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 • องค์ประกอบหลักของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน  
 • การจัดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การเฝ้าระวังการได้ยิน

       - การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing)

       - เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

       - มาตรการป้องกันอันตรายตามกฎหมายกรณีผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินพบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน

 • ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และแบบบันทึกผลการ ตรวจสอบต่างๆ

 • การเฝ้าระวังเสียงดัง
 • การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง

       - การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง

       - การประเมินการสัมผัสเสียงดัง  

 • การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่  
 • หลักการป้องกันและควบคุมเสียงดัง  
 • มาตรการด้านวิศวกรรมในการจัดการเกี่ยวกับเสียงดัง
 • หลักวิศวกรรมเรื่องเสียง และโครงการลดผลกระทบมลพิษทางเสียง  
 • กรณีศึกษา : มาตรการด้านวิศวกรรมในการจัดการเกี่ยวกับเสียง

การดำเนินการ
 • วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (09.00 - 16.00 น.)
 • กลุ่มเป้าหมาย : 

      › เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

      › เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

      › ตัวแทนผู้บริหารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

      › พนักงานผู้สนใจการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินทุกท่าน

 • สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด
 
หมายเหตุ
 • อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,574