หลักสูตร เทคนิคการควบคุมพลังงานอันตรายด้วยล็อกและแขวนป้ายเตือน - LOCK OUT/TAG OUT

จังหวัดชลบุรี
วันที่   สถานที่อบรม   จังหวัด   รับสูงสุด   ลงทะเบียน   หมายเหตุ
15 ก.ย. 66   สถาบันไทย - เยอรมัน   ชลบุรี   25      
10 พ.ย. 66   สถาบันไทย - เยอรมัน   ชลบุรี   25        
11 มี.ค. 67   สถาบันไทย - เยอรมัน   ชลบุรี   25         

 

ระยะเวลาฝึกอบรม   ทฤษฎี          1 วัน          ปฏิบัติ        0 วัน           รวม       1 วัน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม   2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

วัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการของระบบ Lock out Tag out
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงชนิดและประเภทต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Lock out Tag out
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงลักษณะอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุจากพลังงานต่างๆ
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเอาระบบ Lock out Tag out และมาตรการในการควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร

  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

  - ผู้ควบคุมงาน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการงานซ่อมบำรุง พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตและพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทดลอง ทดสอบ และเดินเครื่องจักร 
Visitors: 43,732