อบรมลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

หลักสูตร ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่

หลักการและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ลูกจ้าง ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน

กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 2 พฤษภาคม 2555)

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบปัญหา สาเหตุและความสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการ ทำงานในสถานประกอบการ

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

• ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอมรมไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในงา

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัท

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หัวข้อที่ 3 : ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
• ข้อบังคับ/ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยฯของบริษัทผู้ว่าจ้าง

การดำเนินการ

• วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

• ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)

• กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่

• สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด

หมายเหตุ

• อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

• การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


Visitors: 45,719