จป.บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานระดับบริหาร

(จป.บริหาร)

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการงานความปลอดภัยในสถานประกอบการจะสำเร็จและบังเกิดผล อย่างจริงจังนั้น ในขั้นแรกจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารขององค์กรหรืออีกนัยหนึ่งผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการทำงานนั้นจะต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ ทั้งนี้เมื่อผู้บริหารที่มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่องานความปลอดภัยแล้ว ย่อมทำให้พนักงานระดับรองลงมามีทัศนคติและความรับผิดชอบที่คล้อยตาม อันจะเป็นผลพลอยให้พนักงานภายในองค์กรได้ปฏิบัติตามอีกด้วยเพราะความสำคัญของผู้บริหารต่อความสำเร็จในการบริหารงานความปลอดภัยดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และต้องจัดให้ผู้บริหารดังกล่าวได้รับการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร”

การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมแนวความคิดด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ นอกจากนี้จะทำให้ผู้บริหารได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัย เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการ อันเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการบริหารงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร และการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารนั้น ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย

วัตถุประสงค์ (Objective)
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องของการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะ จป.บริหาร
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะจป.บริหาร ผู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทราบถึงแนวคิดของการจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานในดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยในองค์กร
เนื้อหาหลักสูตร

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
• บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
• สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•  แนวคิดการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•  แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
•  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
•  การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

การดำเนินการ

• วิทยากรผู้บรรยาย : วิทยากรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

• ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (09.00 - 16.00 น.)

• กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับบริหาร/ผู้บริหารสถานประกอบการ

• (ลูกจ้างระดับบริหาร หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าหัวหน้างานขึ้นไปไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม)

• สถานที่ฝึกอบรม : หลักสูตร Public ตามที่ระบุในแผนการอบรม l หลักสูตร In-house ตามที่ลูกค้ากำหนด

หมายเหตุ

• อัตราค่าลงทะเบียน In House Training : รวมเอกสารอบรม วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ การเดินทางของวิทยากร และวุฒิบัตรสำหรับผู้อบรม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

• การชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอัสสัมชัญ-ศรีราชา เลขที่ 989-2-11899-7

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% Tax ID 0205556004666 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ 97/59 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน
และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
การขนส่ง และอื่นๆ จำนวนมาก โดยให้บริการภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ความปลอดภัยที่คุณเชื่อถือได้ Safety You Can Trust"


Visitors: 45,059