ทีมที่ปรึกษาและวิทยากรประจำบริษัท

ทีมที่ปรึกษาและวิทยากรประจำบริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

       

เผด็จ  พุทธาผาย

ประวัติการศึกษา

 • วทบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วทม.การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ซีเอส เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัย บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การประเมินความเสี่ยงอันตรายกระบวนการผลิต
 • การควบคุมพลังงานที่เป็นอันตราย
 • ความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 • การบริหารความปลอดภัยผู้รับเหมาโครงการ
 • การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
       


 

Visitors: 19,725