มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง


บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ เลขทะเบียนที่ จป. ๖๓ - ๐๐๔ 

 

 

หนังสือรับรองหน่วยฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 
 

  

 บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 Version 2015

 

 

 

 

 

Visitors: 45,058