ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รับสมัครที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อรองรับปริมาณฐานลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยต้องการที่ปรึกษาและวิทยากรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เพศชาย - หญิง
2. อายุ 25 - 45 ปี

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 

4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
5. ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
6. มีประสบการณ์บรรยาย หรือเป็นวิทยากรในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
6. พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
7. หากเคยผ่านการเป็นวิทยากรจากหน่วยฝึกอบรมที่กรมสวัสดิฯ รับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 45,719