เกี่ยวกับ RCSGroup

 

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ เลขทะเบียนที่ ๕๙/๐๖๒ 

 

หนังสือรับรองหน่วยฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

บริษัท อาร์ซีเอส เซฟตี้เทค เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับการรับรอง

ระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version 2015

 

                                    ผู้บริหาร  
     
 

                     คุณเผด็จ   พุทธาผาย

             กรรมการผู้จัดการ

 

 

Visitors: 44,575